Obchodní podmínky

Obsah:

1. Všeobecná  ustanovení

 • Kupující učiněním  objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím.  Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které  jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco  jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti  prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří  obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. její nedílnou součást.
 • Prodávající (Eva Krásová, IČO 73862533, dále jen prodávající) se zavazuje  dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními  podmínkami (dále jen podmínky) a kupující se zavazuje toto objednané zboží  převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

2. Předmět  smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v  kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje  obsažené v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji,  pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje,  že bude svým odběratelům dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu  se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám,  předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené českými návody k  obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh  zboží obvyklé.

3. Objednání  zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické  objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka  je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se může vyžadovat formální  potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká potvrzením objednávky.  Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny,  náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o  autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se  objednávka za neplatnou.

4. Místo plnění

Místem  plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s  převzetím zboží ze strany kupujícího.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na e-shopu prodávajícího jsou platné v  okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny  peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách  dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude  považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího, provedením platby kartou, nebo uhrazením v hotovosti v pokladně  prodávajícího nebo na dobírku.

Prodávající zůstává vlastníkem zboží až  do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi  prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem stejně jako prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové nebo kartou pokladnou prodávajícího.
 

6. Dodací podmínky

Dodávky  předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností  prodávajícího realizovány do pěti pracovních dnů, obvykle do 48 hodin. Ve  výjimečných případech, kdy může být dodací lhůta delší, bude zákazník na tuto  skutečnost upozorněn. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky  kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu v souladu s podmínkami uvedenými v článku "Doprava a platba".  Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Daňový doklad je kupujícímu odeslán elektronicky.

Pokud si kupující nepřevezme dobírku, poruší tím kupní smlouvu. Prodávající má v tom případě nárok požadovat náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému a balnému nevyzvednutého zboží. 

7. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo  odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro  odstoupení v této lhůtě, žádáme vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při  jejich splnění vám bude vrácena kupní cena:

 • odešlete zprávu (nejlépe  emailem na adresu info@evakrasova.cz) s textem: "Chci jednostranně odstoupit  od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené  částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím  číslo účtu)." Datum a podpis
 • zboží, které budete  odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, zboží osobního charakteru, kosmetika, potraviny, atp. nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní, tj. včetně  příslušenství, záručního listu, návodu apod.  Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme vám zboží pojistit
 • peníze za zboží a v souladu s legislativou za nejnižší dopravné vám vrátíme nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Dále od smlouvy nelze odstoupit, bylo-li zboží částečně spotřebováno, nebo jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů, např. krémy, šampóny, apod.

8. Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí.  Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše  osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Jako zákazník musíte při vaší  registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to  tyto:

 • jméno a příjmení
 • úplná poštovní fakturační adresa
 • telefonické a e-mailové spojení

Tyto informace jsou  nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a  zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke  komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je  výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání.

Nakupujete-li  jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:
 • jméno firmy
 • adresa sídla firmy
 • telefonické a e-mailové spojení
 • IČO, DIČ
 • bankovní spojení
Vaše  osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Přístup  registrovaným zákazníkům do našeho e-shopu a možnost objednávek jsou chráněny  přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme,  nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k  jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití  přístupového hesla provozovatel e-shopu nenese žádnou odpovědnost. 

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a  používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji  jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou  detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít  možnost se o nich dozvědět.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové  stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi  účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky  kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění  platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. dopravních nákladů) uvedenou v ceníku  na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Telefonicky nebo e-mailem potvrzenou objednávkou (kupní smlouvou) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.  Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se  jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě, že dojde mezi prodejcem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

adr@coi.cz
http://adr.coi.cz
 

Tyto podmínky jsou platné od 12.1.2023


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Více informací o cookies získáte zde.

Souhlasím s cookies
Nastavení cookies
Nesouhlasím s cookies